Psychiatria, Zabrze

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Ośrodek w Zabrzu składa się z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz z Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Zapewnia opiekę 5 dni w tygodniu w trybie dziennym, tj. od godziny 8:00 do godziny 13:00. Całkowity pobyt trwa zazwyczaj do 3 miesięcy. Do przyjęcia wymagane jest skierowanie.

Kwalifikacja do leczenia w dziennym oddziale psychiatrycznym odbywa się we wcześniej ustalonym terminie (sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny), podczas którego ustalany jest indywidualny plan postępowania terapeutyczno-leczniczego oraz termin przyjęcia do oddziału.

Pobyt dzienny jest formą pomocy dla osób które nie wymagają leczenia całodobowego, są po zakończonym leczeniu stacjonarnym, które borykają się z trudnościami funkcjonowania rodzinnego, społecznego, zawodowego. Odbywają się zajęcia terapeutyczne w różnej formie i psychoterapia grupowa.

W trakcie pobytu zapewniamy śniadanie i obiad dla pacjentów. Oddział jest koedukacyjny. W trakcie terapii pacjenci mają możliwość regularnych konsultacji przez lekarza specjalistę psychiatrę. 

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Leczenie w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych jest dedykowane pacjentom z rozpoznaniami klasyfikowanymi jako: zaburzenia lękowe, związane związane ze stresem i pod postacią somatyczną (określane tradycyjnie właśnie jako „zaburzenia nerwicowe”) oraz z diagnozą zaburzeń osobowości. W aktualnie obowiązującej w Polsce klasyfikacji, zaburzenia te oznaczane są kodami F40-F48 oraz F60-F69.

Rozpoznania” nerwicowe” wiążą się zwykle z występowaniem: nasilonych stanów lęku i niepokoju (także fobii specyficznych, napadów lęku panicznego, czy lęku uogólnionego), obsesyjnych myśli, natręctw, kompulsywnych zachowań, trudności w radzeniu sobie z przewlekłym stresem, zaburzeniami adaptacji w trudnych sytuacjach życiowych, towarzyszy im często obniżenie nastroju, uczucie przemęczenia, zaburzenia snu, czy tzw. objawy psychosomatyczne, jak uciski w klatce piersiowej, biegunki czy bóle ciała. Objawów tych zaburzeń jest bardzo wiele, dominującym jest zwykle lęk i uczucie napięcia psychicznego. 

Zaburzenia osobowości także mają bardzo wiele postaci, charakteryzuje je to, że wywołują trudności w życiu pacjenta już od okresu dzieciństwa lub dojrzewania, występują zwykle w sposób stały dezorganizując życie pacjentów i ich rodzin. Zwykle trudności te ujawniają się w zakresie możliwości tworzenia satysfakcjonujących relacji i związków, utrzymywania pozytywnego i adekwatnego obrazu siebie i świata, regulacji emocji i kontroli impulsów wewnętrznych. Osoby z zaburzeniami osobowości często doświadczają trudności w relacjach grupowych, w związkach, pracy zawodowej, uczucia pustki wewnętrznej, trwałego przygnębienia, drażliwości lub wahań nastroju, czasem skłonności do wybuchów agresji lub autoagresji. 

Warunkiem przyjęcia do Oddziału jest posiadanie aktualnego skierowania od lekarza, który pracuje w ramach kontraktu z NFZ (a więc nie w ramach „prywatnej praktyki”). Może to być zarówno lekarz psychiatra,  jak też lekarz rodzinny. W treści skierowania należy umieścić formułę: „proszę o leczenie w ramach Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych” a także rozpoznanie. 

Pacjenci mogą podjąć leczenie w jednej z dwu grup terapeutycznych –  przedpołudniowej lub popołudniowej. W sytuacji gdy psychoterapia łączona jest z leczeniem farmakologicznym, pacjent odbywający leczenie w Oddziale ma możliwość konsultacji u lekarza psychiatry, może także uzyskać zwolnienie lekarskie obejmujące cały okres terapii. Czas leczenia to 12 tygodni, który w sytuacji zaleceń do dalszej terapii może być powtórzony. Obydwie grupy terapeutyczne prowadzone są w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. W grupach leczy się zwykle od 9 do 12 pacjentów, każda prowadzona jest przez parę terapeutów.

Przyjęcie do Oddziału poprzedza kwalifikacja, tj. kilka spotkań służących diagnozie i ustaleniu motywacji oraz celów leczenia. Konsultacje są prowadzone przez psychoterapeutów prowadzących grupy w Oddziale,  aktualnie są to: mgr Bożena Studnik, mgr Michał Weber (grupa przedpołudniowa),  mgr Aleksandra Krzych i mgr Dominika Gmyz (grupa popołudniowa). Termin konsultacji z wybranym specjalistą można ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji ośrodka. O czasie przyjęcia do Oddziału decyduje aktualna długość kolejki oczekujących, okres ten nie przekracza zwykle kilku tygodni od ostatniej konsultacji. 

Lekarzem psychiatrą konsultującym pacjentów Oddziału jest aktualnie dr Sabina Nadajczyk-Janik. 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Oferta Zespołu Leczenia Środowiskowego przeznaczona jest dla osób borykających się z trudnościami życia codziennego wynikających z chorób i zaburzeń psychicznych,

W ramach Zespołu organizowane są

  • zajęcia wspierające takie jak: trening funkcji poznawczych, trening kompetencji społecznych, trening motywacyjny, trening radzenia sobie w sytuacjach codziennych oraz klub pacjenta,
  • spotkania indywidualne
  • wizyty domowe zarówno lekarza psychiatry i psychologa.

Oddziaływania terapeutyczne planowane są indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta i jego trudności, planowane są na różnych etapach leczenia. Wsparcie w ramach Zespołu ma na celu pomoc w pokonywaniu trudności związanych z chorobą, podtrzymywania i doskonalenia umiejętności dnia codziennego oraz rozwijania nowych umiejętności, poprawy funkcjonowania w życiu społecznym, zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej.

Poradnia Zdrowia Psychicznego