Psychiatria, Gliwice Młyńska 8

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Ośrodek przy ul. Młyńskiej 8 w Gliwicach składa się z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży

            Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, działający w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Gliwicach od 2003 roku, jest placówką dziennego pobytu, specjalizującą się w pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej młodym osobom, które doświadczają trudności w obszarze emocji, zachowania oraz funkcjonowania społecznego.

            W ramach proponowanych zajęć pacjenci mają okazję przyjrzeć się mechanizmom swojego przeżywania i reagowania oraz wypróbować alternatywne  metody rozwiązywania trudnych sytuacji. Ilość i jakość zmian w procesie psychoterapii zależy jednak od charakteru trudności, zaangażowania oraz motywacji pacjenta i jego rodziny.

            Zespół DOP dla Dzieci i Młodzieży tworzą: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, psycholodzy, pedagodzy oraz pielęgniarki.

            Usługi świadczone przez Oddział odbywają się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i są dla pacjentów bezpłatne.

Z kim pracujemy?   

            Nasza propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży, które:

 • przeżywają długotrwałe stany przygnębienia, niepokoju, apatii, obojętności, braku motywacji do podejmowania aktywności, które utrudniają im wypełnianie codziennych obowiązków
 • doświadczają intensywnego lęku w sytuacjach społecznych lub lęku przed rozstaniem z ważnymi osobami (najczęściej z rodzicami), który zakłóca ich funkcjonowanie w szkole lub  otoczeniu rówieśniczym
 • reagują wzmożonym niepokojem na sytuacje związane ze szkołą, który przejawia się w powtarzającym się unikaniu zajęć lekcyjnych, ograniczaniu wychodzenia z domu; zachowaniom tym mogą towarzyszyć skargi na dolegliwości somatyczne (bóle brzucha, głowy, nudności itp.), które nasilają się w sytuacjach kojarzonych ze szkołą (np. konieczność wyjścia do szkoły, odpowiedź ustna, wystąpienie przed klasą lub sprawdzian)
 • ujawniają nasilone trudności w zakresie skupienia uwagi, są nadmiernie aktywne ruchowo i/lub mają skłonność do impulsywnego, nieprzemyślanego działania
 • wycofują się z komunikacji werbalnej np. w środowisku szkolnym i rówieśniczym, mimo że ich rozumienie mowy nie jest zaburzone, nawiązują zaś swobodnie rozmowę, gdy okoliczności się zmieniają (np. będąc w otoczeniu najbliższej rodziny)
 • wykazują znaczące trudności w funkcjonowaniu społecznym rozpoznawane jako zaburzenia spektrum autyzmu
 • reagują w sposób powtarzający się i nieadekwatny do sytuacji, nasiloną złością, czy agresją słowną lub fizyczną
 • w sposób celowy przeciwstawiają się dorosłym, są nastawione buntowniczo, zachowują się prowokacyjnie i wykazują nieposłuszeństwo, które istotnie zakłóca ich funkcjonowanie w szkole lub w kontaktach interpersonalnych
 • przeżywają trudne sytuacje życiowe, które przekraczają ich zdolności radzenia sobie, wpływając negatywnie np. na dotychczasowe osiągnięcia, czy funkcjonowanie szkolne (sytuacje te mogą być związane ze śmiercią rodzica, rozwodem rodziców, częstą nieobecnością rodzica z powodu pracy zarobkowej za granicą, przewlekłą chorobą w rodzinie, uzależnieniem bliskiej osoby itp.)

           Oferta terapeutyczna Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży obejmuje:

 • psychoterapię grupową prowadzoną z dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkole podstawowej (z jednoczesną realizacją obowiązku szkolnego w oparciu o podstawę programową dla kształcenia ogólnego; zajęcia szkolne prowadzone są w zespołach klasowych liczących do 8 osób i odbywają się w Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu; po zakończeniu zajęć dzieci są dowożone busem do ośrodka w Gliwicach, gdzie codziennie, czyli 5 razy w tygodniu, prowadzone są zajęcia terapeutyczne);
 • trening umiejętności społecznych dla dziewcząt w wieku 12-14 lat z rozpoznaniem zespołu Aspergera (zajęcia odbywają się raz w tygodniu);
 • trening umiejętności społecznych dla młodzieży klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych z rozpoznaniem zespołu Aspergera (zajęcia odbywają się raz w tygodniu);
 • trening umiejętności społecznych dla młodzieży z rozpoznaniem ASD (zaburzenia spektrum autyzmu, w tym również z upośledzeniem umysłowym) w wieku 15-18rż. – zajęcia odbywają się raz w tygodniu;

Dbając o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, poddajemy naszą pracę regularnej superwizji. Superwizorem DOP dla Dzieci i Młodzieży jest mgr Józef Bogacz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

           Procedura kwalifikacyjna do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży:

            O przyjęciu do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży decyduje ordynator oddziału w porozumieniu z zespołem, w oparciu o poniższe zasady:

 1. Spotkanie diagnostyczno-kwalifikujące u psychologa w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w CZP “Feniks”, którego celem jest określenie motywacji i nastawienia do leczenia, a także sformułowanie oczekiwań oraz celów  psychoterapii (kontakt przez rejestrację – tel. 32 4131626, pytać o kwalifikację do Dziennego Oddziału dla Dzieci i Młodzieży).
 2. Wizyta u lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży.

Podczas obu spotkań wymagana jest obecność rodziców lub opiekunów osoby zgłaszanej do przyjęcia. W przypadku, gdy kwalifikacja rozpoczyna się od wizyty u psychologa w PZP, należy przed spotkaniem przedstawić skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego.

            Na podstawie uzyskanej wiedzy z postępowania diagnostycznego zespół DOP dla Dzieci i Młodzieży podejmuje decyzję o kwalifikacji, bądź nieprzyjęciu pacjenta do terapii w Oddziale.       

            Ważnym czynnikiem wspierającym proces zmian i rozwój młodej osoby jest  zaangażowanie i pomoc rodziny (szczególnie rodziców lub opiekunów).

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Dzienny Oddział Psychiatryczny zajmuje się leczeniem oraz terapią osób dorosłych. Celem Oddziału jest opieka nad osobami, które nie wymagają leczenia w całodobowych oddziałach szpitalnych, a mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym bądź zawodowym.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00 dla grupy Pacjentów z rozpoznaniem z kręgu zaburzeń psychotycznych oraz w godzinach od 14:00 do 16:00 dla Pacjentów z rozpoznaniem z kręgu zaburzeń niepsychotycznych (dla osób po 55 r. ż.  z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi).

Do przyjęcia wymagane jest skierowanie od lekarza, pracującego w ramach kontraktu z NFZ (nie musi być wystawione przez lekarza psychiatrę). Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem Oddziału odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 11:30 do 13:00.

W trakcie pobytu w Oddziale Pacjenci są pod stałą opieką lekarza prowadzącego oraz psychoterapeutów.

Na program terapeutyczny składają się:

-psychofarmakoterapia oraz trening lekowy;

-społeczność terapeutyczna;

-psychoterapia grupowa;

-muzykoterapia;

-psychorysunek;

-relaksacja;

-arteterapia;

-trening kulinarny – do dyspozycji jest kuchnia, w której Pacjenci codziennie przygotowują śniadanie oraz obiad

Czas pobytu w Oddziale przewidziany jest na 12 tygodni. Za okres leczenia w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Pacjentom przysługuje zwolnienie lekarskie.

Połączenie opieki lekarskiej i psychoterapeutycznej utrwala poprawę objawową, znacznie poprawia społeczne umiejętności oraz funkcjonowanie osoby obciążonej chorobą psychiczną.

Poza leczeniem psychofarmakologicznym, poprawę uzyskuje się m.in. poprzez wsparcie emocjonalne, wzmacnianie odpowiedzialności za własne leczenie Pacjenta oraz utrwalanie kompetencji społecznych, rodzinnych i zawodowych.

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkiego rodzaju chorób i zaburzeń zdrowia psychicznego oraz zaburzeń zachowania. Są to między innymi:

-Schizofrenia oraz inne zaburzenia psychotyczne

-Zaburzenia nerwicowe, objawiające się m. in. lękiem, fobiami, natręctwami, towarzyszącymi zaburzeniami snu

-Choroby afektywne, w tym m.in. depresja

-Zaburzenia osobowości

-Upośledzenia umysłowe

W Poradni Zdrowia Psychicznego oprócz pomocy lekarza psychiatry, można uzyskać wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne. Stosujemy farmakoterapię i psychoterapię dostosowaną indywidualnie do typu zaburzeń. Diagnostyka oparta jest na współpracy lekarzy z psychologami, dzięki czemu można dokonać wyboru właściwej metody i formy dalszego leczenia. W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzany jest dokładny wywiad z Pacjentem, w razie potrzeby przeprowadzane są testy diagnostyczne (np. w kierunku depresji).

W Poradni prowadzone jest również leczenie poszpitalne. Ma to na celu stałą kontrolę stanu psychicznego i dawkowania zaleconych leków, terapeutyczne wsparcie Pacjenta w chorobie.

Do Poradni Zdrowia Psychicznego zapraszamy wszystkich cierpiących z powodu m.in. obniżonego nastroju, zaburzeń zachowania, występującego niepokoju, lęku, bezsenności, ale także osoby z innymi objawami.

W naszym Ośrodku otrzymacie Państwo profesjonalną pomoc. Przyjmujemy zapisy telefoniczne pod numerem: 32 413-16-26. Do lekarza psychiatry nie jest konieczne skierowanie. Możliwe są także wizyty komercyjne, na miejscu bądź w domach pacjentów.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferujemy:

–   konsultacje u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży

– konsultacje psychologiczne (porady oraz diagnostyka psychologiczna, psychoterapia indywidualna – po kwalifikacji)

– konsultacje pedagogiczne (dla pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń spektrum autyzmu)

Zasady przyjęcia do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

– nie jest wymagane skierowanie do lekarza psychiatry dzieci i młodzieży

– do psychologa/pedagoga konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza psychiatry lub też lekarza innej specjalizacji (np. neurologa), zatrudnionego w placówce posiadającej kontrakt z NFZ