Psychiatria, Bielsko-Biała

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Ośrodek w Bielsku-Białej składa się z Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Rozwój cywilizacji niesie oprócz postępu także szereg zagrożeń dla społeczeństwa w tym dla kondycji psychicznej człowieka. Gwałtowne zmiany społeczne powodują napięcia i kryzysy osobiste, rodzinne czasem dotykające całych grup społecznych, przybierają one czasem postać kryzysu psychicznego mogą być czynnikiem inicjującym poważne zaburzenia psychiczne. Odpowiedzią na te zagrożenia jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego i organizowane w myśl jego założeń centra zdrowia psychicznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego oferuje kompleksową opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rozbudowana struktura centrum pozwala na zachowanie ciągłości i różnorodności oddziaływań leczniczych dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

W poradniach prowadzona jest diagnostyka i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi. Obejmują one porady lekarskie, pomoc psychologiczną w tym psychoterapię, psychoterapię grupową, wsparcie psychospołeczne, psychoedukację, interwencje środowiskowe.

Dla prawidłowego funkcjonowania centrum zdrowia psychicznego niezbędna jest współpraca ze środowiskiem medycznym, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami samopomocowymi. Szczególnie istotna jest w regionie koordynacja pomocy dla pacjentów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i jednostkami opieki psychiatrycznej ambulatoryjnej i stacjonarnej (poradnie zdrowia psychicznego, oddziały i szpitale psychiatryczne).

Metody pracy z pacjentem:

 • porady lekarskie (psychiatra)
 • porady psychologiczne (psycholog)
 • pomoc psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna i grupowa (psychoterapeuta)
 • farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), stabilzujące nastrój, przeciw otępienne (choroba Alzheimera))
 • psychoedukacja
 • rehabilitacja psychiatryczna
 • wsparcie dla rodzin
 • interwencje środowiskowe
 • konsultacje lekarzy innych specjalizacji

Najczęstsze problemy zdrowotne w praktyce psychiatrycznej:

 • depresja
 • zaburzenia lękowe (np. nerwica, napady paniki, ostra reakcja na stres, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • schizofrenia i schorzenia pokrewne (np. urojeniowe)
 • zaburzenia nastroju: choroba afektywna jedno i dwubiegunowa (hipomania, mania i depresja)
 • schorzenia dotyczące pamięci: ciężkie (otępienia, np. choroba Alzheimera czy otępienie naczyniowe) i łagodne (łagodne zaburzenia funkcji poznawczych.
 • uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioranlne (np. od hazardu, seksu czy internetu).

Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży

Przyjęcie na oddział dzienny odbywa się w oparciu o diagnozę według klasyfikacji WHO ICD-10, za pośrednictwem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej.

Czas trwania zajęć na DOP wynosi 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 00 do 13.00 zgodnie z planem tygodniowym.

Przewidziana grupa wiekowa przyjmowanych pacjentów na DOP jest  od 10 do 15 roku życia.Pacjenci przebywający na DOP w godzinach dopołudniowych realizują obowiązek szkolny w trybie indywidualnym na terenie miejsca zamieszkania.

Pozostałe grupy terapeutyczne  realizowane  w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży odbywają się w godzinach popołudniowych  i skierowane są one do osób  z trudnościami emocjonalnymi,  oraz w funkcjonowaniu społecznym, które  realizują obowiązek szkolny w trybie stacjonarnym do 18 roku życia. Kwalifikacja pacjentów na grupy terapeutyczne  organizowana jest  przez zespół terapeutyczny DOP oraz ordynatora oddziału -psychiatrę dzieci i młodzieży.

Forma zajęć na oddziale łączy następujące rodzaje oddziaływań: psychoterapia grupowa, indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem, arteterapia, terapia zajęciowa  (np. zajęcia kulinarne, aromaterapia, hipoterapia, zajęcia samoobrony) i terapia rekreacyjna, psychogimnastyka z elementami tańca, zajęcia relaksacyjne z treningiem uważności, trening umiejętności społecznych, zajęcia integrująco – aktywizacyjne, zajęcia teatralne (psychodrama), bajkoterapia, socjoterapia.

Równolegle w czasie przebywania dziecka na  naszym oddziale dziennym prowadzona jest praca terapeutyczna z rodzicami dziecka, celem poprawy funkcjonowania relacyjnego w rodzinie, lepszego zrozumienia problemów emocjonalnych dziecka oraz wzmocnienia kompetencji rodzicielskich w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Zespół:

Kierownik: Ewa Jurowicz- Łysek- psychiatra dzieci i młodzieży

mgr Magdalena Czernek-Malik – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

mgr Danuta Arendarczyk- psycholog, pedagog, psychoterapeuta, arteterapeuta

mgr Katarzyna Łysek – psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Woźnicka – – psycholog, psychoterapeuta

mgr Justyna Honkisz – psycholog

mgr Joanna Wądrzyk – psycholog

W naszej poradni przyjmujemy pacjentów do 18 roku życia.

Aby dostać się na wizytę do psychologa, należy przynieść skierowanie np. od lekarza pierwszego kontaktu, celem dalszej rejestracji. Do lekarza psychiatry nie wymagane jest skierowanie.

W naszej placówce zajmujemy się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną, psychoterapią rodzin, psychoedukacją, pomocą psychologiczną, konsultacją psychiatryczną, farmakoterapią.

Pierwsze trzy wizyty mają charakter diagnostyczny, w czasie których omawiane jest zgłoszenie pacjenta i jego problem, a następnie ustalane są formy pomocy pacjentowi i plan terapeutyczny.

Nasza poradnia specjalizuje się w pomocy pacjentom z takimi trudnościami jak:

-zaburzenia depresyjne

-zaburzenia lękowe

-zaburzenia emocjonalne z okresu wczesnego dzieciństwa

-zaburzenia zachowania i emocji

-nadpobudliwość psychoruchowa

-zaburzenia odżywiania

-zaburzenia ogólnorozwojowe

-zaburzenia psychotyczne

-zaburzenia adaptacyjne

-i inne