Psychiatria, Gliwice Młyńska 8a

choroby tarczycy

Oferujemy pełny zakres usług w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostykę psychiatryczną, diagnostykę psychologiczną, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo.

Gliwicki Ośrodek przy ul. Młyńskiej 8A składa się z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Dziennego Oddziału Zaburzeń Nerwicowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic oraz z Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Oferujemy elastyczną ofertę leczenia dostosowaną do możliwości i potrzeb naszych pacjentów. Można skorzystać zarówno z konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, jak również psychoterapii indywidualnej lub grupowej o częstotliwości dostosowanej do możliwości osób potrzebujących tej formy pomocy.

Świadczymy usługi zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i dysponujemy szeroką ofertą usług komercyjnych o charakterze leczniczym bądź treningowym.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP) świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych (zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne i osobowościowe, problemy w relacjach i związkach). 

W PZP pacjent może skorzystać z usług lekarza psychiatry, a także psychologa oraz psychoterapeuty. 

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, natomiast do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Poradnia Leczenia Nerwic

Poradnia Leczenia Nerwic (PLN) oferuje pomoc w zakresie rozpoznawania, leczenia i profilaktyki:

  • zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną,
  • zaburzeń snu,
  • przewlekłych stanów lękowych,
  • fobii,
  • stanów leku napadowego,
  • stanów napięcia psychicznego z towarzyszącymi czynnościami i myślami natrętnymi,
  • zaburzeń odżywiana,
  • zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, natomiast do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) zajmuje się kompleksowym leczeniem psychiatrycznym pacjentów szczególnie uporczywie chorujących psychicznie. Zamierzonym celem leczenia w ramach ZLŚ jest między innymi: unikanie hospitalizacji psychiatrycznej, utrzymanie jak najdłuższej remisji umożliwiającej pacjentom funkcjonowanie w ich środowisku oraz rehabilitacja psychiatryczna.

Pacjenci leczeni są w ich własnym środowisku. Leczenie odbywa się głównie w formie wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa, terapeuty środowiskowego, psychoterapeuty. Często wymagana jest współpraca rodziny, lub w przypadku osób mieszkających samotnie MOPS lub GOPS.

Psychoterapia Grupowa

Grupowe formy psychoterapii są szczególnie zalecane osobom mającym problemy w relacjach społecznych, poczucie wyobcowania, będącym w kryzysach życiowych po przeżytych stratach, wątpiącym w wartość siebie samego oraz w sens swojego życia. W oparciu o grupę i fachowy personel psychoterapeutyczny mogą one w bezpiecznych warunkach przyjrzeć się stylowi swojego funkcjonowania w obszarze relacji z innymi i samym sobą. Osoby te mogą uzyskać większą świadomość genezy swoich objawów i trudności oraz uzyskać większe kompetencje w radzeniu sobie z nimi.

W naszym Ośrodku psychoterapia grupowa odbywa się w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz Dziennego Oddziału Zaburzeń Nerwicowych

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Leczenie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym (DOP) odbywa się w grupie terapeutycznej. Zawiera w sobie leczenie za pomocą tradycyjnych sesji dyskusyjnych prowadzonych w paradygmacie psychodynamicznym oraz choreoterapii. Spotkania w każdej  z grup odbywają się codziennie, przez okres 12 tygodni. Grupy są mieszane (kobiety  i mężczyźni). Osobom leczącym się na oddziale przysługuje zwolnienie lekarskie na czas trwania terapii grupowej. Istnieje również możliwość uczestniczenia w terapii dla osób chcących pozostać aktywnymi zawodowo.

Oferta grupy południowej kierowana jest do osób po 50-tym roku życia, przeżywających trudności emocjonalne w związku z aktualną sytuacją życiową, kryzys życiowy, trudności w adaptacji do etapu życiowego w jakim się znalazły. Jest to jedna z niewielu na Śląsku tego typu oferta psychoterapeutyczna kierowana do osób starszych. 

Oferta grupy porannej kierowana jest do osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu z racji stanów lękowych, depresyjnych, objawów somatycznych, niesatysfakcjonujących relacji z bliskimi.

Kwalifikacja do terapii grupowej odbywa się po konsultacjach z psychologiem oraz spotkaniu z lekarzem psychiatrą.

Terapia jest całkowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przeciwwskazaniem do leczenia na naszym Oddziale jest czynny alkoholizm, nasilone tendencje samobójcze oraz zaburzenia somatyczne uniemożliwiające korzystanie z psychoterapii.

Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych przy Ośrodku Leczenia Nerwic i Depresji Feniks udziela pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz fachowej psychoterapii osobom z zaburzeniami nerwicowymi, znajdującymi się w kryzysie oraz cierpiącymi na objawy somatyczne o podłożu psychogennym.

W psychoterapii reprezentujemy podejście psychodynamiczne z elementami psychodramy. Wszystkie pracujące u nas osoby mają ukończone podyplomowe szkolenie w psychoterapii, bądź są w trakcie takiego szkolenia.          

Przeciwwskazaniem do leczenia na naszym Oddziale jest czynny alkoholizm, nasilone tendencje samobójcze oraz zaburzenia somatyczne uniemożliwiające korzystanie z psychoterapii.

Terapia jest całkowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.