Psychiatria, Katowice

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Ośrodek w Katowicach składa się z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest oddziałem dziennym w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń osobowości oraz nerwicowych, czyli zaburzeń lękowo-depresyjnych, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych, fobii, lęku panicznego, lęku uogólnionego.

Leczenie w Oddziale odbywa się w ramach krótkoterminowych grup terapeutycznych; pracujemy głównie w oparciu o teorie psychodynamiczne i psychoanalityczne, włączając w nie również elementy innych podejść m. in. systemowego i psychodramy.

Leczenie w Oddziale odbywa się w dwóch grupach; jedna grupa spotyka się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.30 do 19.30, druga grupa spotyka się w poniedziałek, środę i czwartek  w tych samych godzinach. Pobyt w poszczególnej grupie określany jest w trakcie procesu wstępnej kwalifikacji.

Jednym z najważniejszych założeń psychoterapii grupowej jest to, że problemy psychologiczne są efektem wewnątrzpsychicznych – nieświadomych konfliktów. Grupa terapeutyczna umożliwia badanie w bezpieczny sposób trudnych i bolesnych obszarów życia wewnętrznego i stanowi swoistą przestrzeń, w której pacjenci mogą doświadczać korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego oraz zrozumieć nieświadome motywy swoich zachowań, które są przeżywane jako raniące i niezrozumiałe. Pacjent przy pomocy grupy oraz terapeutów, przygląda się w jaki sposób przeżywa siebie, wchodzi w relacje i podejmuje role życiowe, co pozwala odkryć jego wewnętrzny świat i uporać się z trudnymi dolegliwościami.

Osoby zainteresowane leczeniem w ramach Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych przechodzą najpierw proces wstępnej kwalifikacji w ambulatorium.

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Nasz zespół stanowi wykwalifikowana i doświadczona kadra: lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuci, psycholodzy,  specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej i terapeuta zajęciowy.

W ramach oddziału poza terapią grupową dostępne są również badania przez lekarza psychiatrę, farmakoterapia w godzinach pracy grup terapeutycznych oraz niezbędna diagnostyka.

Pracujemy w 2 grupach terapeutycznych:

Grupa I

 • W tej grupie prowadzimy psychoterapię i rehabilitację osób po kryzysie psychotycznym (w tym z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych, zaburzeń urojeniowych), jak również pracujemy z innymi osobami, które słabiej funkcjonują w społeczeństwie. Oddziaływania terapeutyczne dostosowujemy do aktualnych możliwości pacjentów uczęszczających na zajęcia.
 • Celem leczenia jest aktywizacja pacjenta, budowanie motywacji do podejmowania codziennych działań, opracowanie sposobów radzenia sobie z chorobą, poszerzenie sieci kontaktów społecznych, powrót do funkcjonowania społecznego.
 • Praca terapeutyczna odbywa się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00

Zajęcia dla pacjentów oferowane w ramach tej grupy:  psychoterapia grupowa oraz indywidualne rozmowy z psychologiem / psychoterapeutą, trening motywacyjny, trening funkcji poznawczych, trening umiejętności społecznych,  relaksacja, trening kulinarny, psychoedukacja, terapia zajęciowa, wycieczki.

Grupa II

 • W grupie tej jest prowadzona intensywna psychoterapia skierowana do osób z  rozpoznaniem zaburzeń nastroju (w tym zaburzeń depresyjnych nawracających, epizodu depresyjnego, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń depresyjno – lękowych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych).
 • Praca terapeutyczna odbywa się 3 razy w tygodniu (wtorki, środy i czwartki) w godzinach 10:00 – 14:00

Zajęcia dla pacjentów oferowane w ramach tej grupy: zintensyfikowana psychoterapia grupowa, psychorysunek / psychodrama, psychoedukacja.

Informacje praktyczne:

 • Pracujemy w ramach kontraktu z NFZ.
 • W celu przyjęcia do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego potrzebne jest skierowanie. Może je wystawić lekarz prowadzący lub ordynator oddziału po skonsultowaniu pacjenta.
 • U pacjentów pierwszorazowych wymagane jest odbycie od jednej do trzech wizyt kwalifikacyjnych u psychologa / psychoterapeuty w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego. Do psychologa w PZP konieczne jest skierowanie, dlatego prosimy, aby je także wystawił lekarz kierujący do oddziału.
 • Warunkiem przyjęcia na oddział jest pomyślne przejście kwalifikacji.
 • Po zakończeniu terapii pacjenci mają możliwość jej kontynuowania po przerwie, lub mogą kontynuować leczenie w formie ambulatoryjnej w Poradni Zdrowia Psychicznego

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół zajmuje się leczeniem i rehabilitacją pacjentów dorosłych chorujących psychicznie i wykazujących znacznego stopnia zaburzenie funkcjonowania społecznego.

Nasze działania są skierowane przede wszystkim do osób z następującymi rozpoznaniami:

 • zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne),
 • zaburzenia afektywne (np. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem mózgu (np. choroba Alzheimera i inne otępienia).
 • inne rozpoznania – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o przewlekłym przebiegu choroby, z trudnościami w zakresie współpracy w terapii.

Celem pracy członków Zespołu jest stałe monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej pacjentów, praca nad ich motywacją do współpracy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie współpracujemy z ich rodzinami oraz opiekunami, wykonujemy również konsultacje rodzinne.

Utrzymujemy kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Centrum Rehabilitacji Społecznej.

Prowadzimy także zajęcia rehabilitacyjne na terenie naszego Ośrodka, dostosowane do funkcjonowania i możliwości chorych.

Zespół Leczenia Środowiskowego funkcjonuje w oparciu o kadrę specjalistyczną, w skład której wchodzą:

 • lekarze psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci,
 • specjalista terapii środowiskowej
 • specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Procedura skierowania do ZLŚ

 • Kontakt telefoniczny lub osobista wizyta w Centrum, celem umówienia wstępnej rozmowy z lekarzem psychiatrą.
 • Wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, na której następuje kwalifikacja pacjenta do leczenia w Zespole.
 • Po udzieleniu przez chorego zgody na leczenie ustalenie planu pracy z pacjentem.

Wizyt domowych Zespołu nie realizujemy w następujących sytuacjach:

 • pacjenci bez zaburzeń psychicznych
 • pacjenci mogący skorzystać z porady w placówce
 • osoby mające bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej
  – zagrożenie dla życia i zdrowia – w takiej sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe,
 • uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
 • brak zgody na leczenie.

Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia pozwala na uczęszczanie na terapię w godzinach popołudniowych, po odbyciu zajęć w szkole i powroty do domu po terapii w naszym ośrodku.

Dzienny Oddział Psychiatryczny jest oddziałem o profilu terapeutycznym, który stanowi pośrednią formę leczenia między hospitalizacją, a leczeniem ambulatoryjnym. Grupy są dobierane pod względem wieku oraz problemów i objawów zgłaszanych przez pacjentów. Najważniejszym celem pracy z pacjentem jest kontynuowanie leczenia, terapii i socjoterapii oraz poprawa funkcjonowania codziennego i powrót do aktywnego życia społecznego. Proces terapeutyczny na oddziale trwa do 12 miesięcy i obejmuje : terapię grupową, spotkania indywidualne oraz spotkania rodzinne i warsztaty dla rodziców/ opiekunów.

Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży z takimi trudnościami jak:

 •  nadruchliwością i trudnościami w koncentracji uwagi
 •  dolegliwościami nerwicowymi i depresyjnymi
 •  zaburzeniami emocjonalnymi w tym zaburzeniami lękowymi
 •  zaburzeniami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w nauce
 •  zespołem Aspergera
 •  problemami emocjonalnymi wieku dojrzewania

Organizacja pracy w oddziale opiera się na ścisłym współdziałaniu zespołu specjalistów. Wspólnie wyznaczamy kierunek i metody leczenia oraz oceniamy jego skuteczność. Zespół psychoterapeutów oddziału pracuje pod comiesięczną superwizją.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wykonujemy świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy:

– wizyty u lekarzy psychiatrów (diagnostyka i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych)

– wizyty u psychologa (porady oraz diagnostyka psychologiczna)

– konsultacje psychoterapeutyczne i kwalifikacje do psychoterapii grupowej (w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego lub Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) oraz do psychoterapii indywidualnej.

Ze względu na bardzo długie terminy oczekiwania na indywidualną psychoterapię w ramach NFZ, pacjenci są podczas wizyt kwalifikacyjnych indywidualnie informowani o możliwości podjęcia takiej terapii.

W naszej Poradni nie prowadzimy terapii odwykowej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Tryb przyjęcia do Poradni Zdrowia Psychicznego:

Skierowanie do lekarza psychiatry nie jest wymagane.

Skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty jest konieczne i może je wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzący psychiatra lub lekarz innej specjalizacji pracujący w placówce posiadającej kontrakt z NFZ.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Zakres działalności:

-Porady diagnostyczne i terapeutyczne psychiatry i psychologa,

-Diagnoza i leczenie problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży,

-Testy psychologiczne

-Psychoterapia indywidualna

-Możliwość płynnej kontynuacji leczenia  i terapii w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w tym samym ośrodku