Informacje dla pacjenta który, ma odbyć wizytę online

wizyty psychatryczne online
 
 1. Wizyta zdalna (zwana też e-wizytą, telewizytą, wizytą online) nie może w pełni zastąpić bezpośredniego badania lekarskiego czy psychologicznego i powinna być stosowana tylko w takich sytuacjach, gdy z ważnych przyczyn badanie bezpośrednie nie może się odbyć.
 2. Wizyta zdalna odbywa się za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub wideo komunikatora. Te programy są bezpieczną formą kontaktu, ale dla zmniejszenia ryzyka ingerencji osób trzecich – należy zadbać o aktualizację systemu operacyjnego i programów antywirusowych.
 3. Intymność i szczerość – Problemy zdrowia psychicznego to bardzo osobisty obszar każdego człowieka. Dlatego nie powinny być omawiane z udziałem osób trzecich (np. członków rodziny). Ich udział może spowodować, że może powodować dyskomfort w poruszaniu niektórych ważnych sytuacji w zakresie relacji w związku, istotnych intymnych treści dotyczących wielu ważnych aspektów Państwa stanu zdrowia, przez co obraz problemu może być niejasny – to prowadzi do błędnej diagnozy a tym samym sposobu dalszego postępowania terapeutycznego. Zachęcamy do używania słuchawek z mikrofonem, aby pytania specjalisty usłyszał tylko pacjent. Możliwy jest udział osób z otoczenia pacjenta ale po uzgodnieniu tego ze specjalistą oraz za zgodą pacjenta.
 4. Lekarz lub psycholog może chcieć zidentyfikować pacjenta, dlatego proszę mieć przygotowany dokument tożsamości ze zdjęciem. Specjalista w trakcie wizyty prowadzi dokumentację leczenia w związku z tym potrzebuje danych osobowych pacjenta: imię, nazwisko, adres, PESEL – w przypadku osób z ograniczeniami intelektualnymi lub/i ubezwłasnowolnionych – również dane opiekuna.
 5. Co przygotować przed wizytą? Karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych i pracownianych (np. TK, MRI), zaświadczenia, spis wszystkich  leków przyjmowanych obecnie i w przeszłości niezależnie od przyczyny (nie tylko psychiatrycznych). Informacje o przebytych chorobach, wypadkach, hospitalizacjach i generalnie wszystkie dokumenty i informacje dotyczące stanu zdrowia. Skany (lub czytelne zdjęcia z telefonu komórkowego) dokumentów medycznych zaleca się przesłać wcześniej do specjalisty na podany adres e-mail (po uzgodnieniu).
  Rekomendujemy aby przed rozpoczęciem e-wizyty włączyć Wstrzymanie innych aplikacji komunikacyjnych, aby rozmowy i komunikaty nie zakłócały relacji. Jeśli przebywacie w zasięgu wifi – zachęcamy do przejścia na tryb samolotowy, a potem uruchomienie wifi – wtedy sesji nie będą przerywać także rozmowy telefoniczne.
 6. Lekarz w trakcie wizyty może wystawić receptę w formie elektronicznej którą otrzymają Państwo w postaci sms/MMS lub na mail. Lekarz ma także możliwość wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA – jeśli będzie takie wskazanie. Lekarz może też skierować na dodatkowe badania lub do innych specjalistów (np. psychologa, endokrynologa) oraz zalecić psychoterapię.
 7. Część zaświadczeń i skierowań jest ważna tylko przy zachowaniu wersji tradycyjnej z podpisem i pieczęcią (tj. OL-9, zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów orzekania o niepełnosprawności, zaświadczenie o zdolności do pracy). Mogą zostać wysłane do pacjenta pocztą lub odebrane w inny, ustalony ze specjalistą sposób.
 8. Jeśli u osoby chorej psychicznie (tzn leczącej się obecnie lub w przeszłości psychiatrycznie), wystąpi znaczne pogorszenie stanu zdrowia – nasilenie objawów dotychczasowej choroby/zaburzenia prowadzące do bezpośredniego zagrożenia jej życia lub/i zdrowia lub życia innych osób  – lekarz może zadecydować o przekazaniu jej do leczenia szpitalnego nawet bez jej zgody (informacje na ten temat w art 22-24 Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego.)  
 9. Lekarz lub psycholog nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.